Privacyverklaring

Vloeren&Zo en Laminaat&Go respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, Vloeren&Zo en Laminaat&Go, hierna ook “de beheerder”.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door de beheerder. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon.
2. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: - Naam - Geslacht - Adresgegevens - E-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) - Bankrekeningnummer

naast welkaar

Gegevens

Anthonie van Diemenstraat 28 a+b
4104 AE Culemborg
Nederland

0345 505 649
info@vloerenenzoculemborg.nl
info@laminaatengo.nl

Anthonie van Diemenstraat 28 a+b
4104 AE Culemborg
Nederland

0345 505 649
info@vloerenenzoculemborg.nl
info@laminaatengo.nl

Artikel 3 – Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Deze gegevens worden verwerkt voor het verwerken/uitvoeren van de opdracht die u ons heeft gegeven.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – De rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn/haar persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de mail: info@vloerenenzoculemborg.nl, contactpersoon Natalie van Poortvliet.
2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden genomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1. U krijgt in principe geen commerciële aanbiedingen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@vloerenenzoculemborg.nl, contactpersoon Natalie van Poortvliet.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bijgevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Natalie van Poortvliet.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf november 2019 tot nader order.